Overeenkomstig artikel 10 van Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, delen wij u hierbij mede dat de website logicatvts.com is eigendom van LOGICAT, met BTW-nummer FR64840727697, wonende te 530 Rue Raymond Recouly. 34070 Montpellier, France.

Indien u contact met ons wenst op te nemen, kunt u ons een e-mail sturen naar het volgende adres contactformulier.

Deze website logicatvts.com wordt beheerd door Grup Eina Digital S.L. in zijn hoedanigheid van gegevensverwerker.

Toepasselijkheid

De onderhavige gebruiksvoorwaarden regelen de toegang tot en het gebruik van de webpagina die LOGICAT beschikbaar stelt aan internetgebruikers. Als gebruiker wordt beschouwd een persoon die toegang heeft tot, grasduint op, gebruik maakt van of deelneemt aan de diensten en activiteiten van de website.

Door de website te bezoeken en te doorbladeren, aanvaardt de gebruiker al deze gebruiksvoorwaarden. Indien u het niet eens bent met de voorwaarden dient u af te zien van het gebruik van de website.

De website en de producten en diensten aangeboden door LOGICAT zijn bedoeld voor personen van wettelijke leeftijd met voldoende handelingsbekwaamheid om door deze Gebruiksvoorwaarden gebonden te zijn. Het is mogelijk dat het gebruik van bepaalde diensten of het contracteren van bepaalde goederen of diensten onderworpen is aan bijzondere aanvullende voorwaarden waarvoor uitdrukkelijke toestemming vereist is en die in ieder geval voorrang hebben op deze algemene voorwaarden.

Toegang tot de website

De toegang tot de website voor gebruikers is gratis.

Voor de toegang tot het privégedeelte en de toegang tot het opzoeken van technische informatie door de gebruiker is echter een gebruikersnaam en wachtwoord vereist, die worden gegenereerd zodra de gebruiker op het platform is geregistreerd.

Registratie op het platform geschiedt door LOGICAT of Grup Eina Digital S.L..

Inhoud en gebruik

De gebruiker moet de website bezoeken op verantwoorde wijze en in overeenstemming met de geldende wetgeving, goede trouw, deze voorwaarden en de intellectuele en industriële eigendomsrechten respecteren die eigendom zijn van LOGICAT of enige andere natuurlijke of rechtspersoon.

Het gebruik van de inhoud van de website voor doeleinden die onwettig zijn of zouden kunnen zijn, is ten strengste verboden, evenals het uitvoeren van handelingen die schade of wijzigingen van welke aard dan ook veroorzaken of zouden kunnen veroorzaken, waarvoor geen toestemming is verleend door LOGICAT, op de website of de inhoud ervan.

De eigenaar van de website identificeert zich niet met de meningen die door zijn medewerkers worden geuit. De onderneming behoudt zich het recht voor om onaangekondigd wijzigingen aan te brengen die zij passend acht op haar website, en kan inhoud en diensten die via dezelfde website worden aangeboden wijzigen, verwijderen of toevoegen, evenals de manier waarop deze worden gepresenteerd of zich op haar servers bevinden.

Intellectuele en industriële eigendom

De intellectuele eigendomsrechten van de inhoud van de webpagina's zijn eigendom van Grup Eina Digital S.L. en daarom is hun reproductie, distributie, openbare mededeling, transformatie of enige andere activiteit die wordt uitgevoerd met de inhoud van de website verboden, zelfs als de bronnen worden vermeld, behalve met de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Grup Eina Digital S.L.. Alle handelsnamen, handelsmerken of onderscheidingstekens van welke aard ook die op de webpagina's van de onderneming voorkomen, zijn eigendom van hun eigenaars en zijn wettelijk beschermd.

Grup Eina Digital S.L. geen enkele licentie of gebruiksrecht van welke aard dan ook verleent op haar intellectuele en industriële eigendomsrechten of op enig ander eigendom of recht met betrekking tot de website, en in geen geval zal worden begrepen dat de toegang en het surfen door gebruikers een verklaring van afstand, overdracht, licentie of gehele of gedeeltelijke overdracht van deze rechten inhoudt door Grup Eina Digital S.L..

Elk gebruik van dergelijke inhoud dat niet vooraf is toegestaan door Grup Eina Digital S.L. zal worden beschouwd als een ernstige inbreuk op intellectuele of industriële eigendomsrechten en zal aanleiding geven tot de wettelijk vastgestelde verantwoordelijkheden Grup Eina Digital S.L., behoudt zich het recht voor om passende gerechtelijke en buitengerechtelijke stappen tegen de gebruiker te ondernemen.

Aansprakelijkheid en garanties

LOGICAT en Grup Eina Digital S.L. verklaart dat zij de nodige maatregelen heeft genomen die, binnen haar mogelijkheden en de stand van de techniek, de goede werking van haar website mogelijk maken, alsmede de afwezigheid van virussen en schadelijke componenten. Maar, LOGICAT en Grup Eina Digital S.L. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de volgende situaties, die worden opgesomd, maar niet beperkt zijn tot:

  • De continuïteit en beschikbaarheid van de inhoud.
  • De afwezigheid van fouten in de genoemde inhoud of de correctie van eventuele gebreken.
  • De afwezigheid van virussen en/of andere schadelijke componenten.
  • Schade of letsel veroorzaakt door een persoon die inbreuk maakt op de beveiligingssystemen van LOGICAT en Grup Eina Digital S.L..
  • Het gebruik dat de gebruikers kunnen maken van de inhoud van de website. Bijgevolg, LOGICAT en Grup Eina Digital S.L., garandeert niet dat het gebruik dat gebruikers kunnen maken van de inhoud die eventueel op de website is opgenomen, in overeenstemming is met deze wettelijke kennisgeving, noch dat het gebruik van de website op een zorgvuldige manier gebeurt.
  • Het gebruik door minderjarigen van de website of het verzenden van hun persoonsgegevens zonder toestemming van hun voogden, waarbij de voogden verantwoordelijk zijn voor hun gebruik van internet.
  • Inhoud waartoe de gebruiker toegang kan krijgen via niet-geautoriseerde links of inhoud die door gebruikers wordt ingevoerd via commentaren of soortgelijke instrumenten.
  • De invoer van foutieve gegevens door de gebruiker of een derde.

LOGICAT en Grup Eina Digital S.L. kan, zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot de website tijdelijk onderbreken voor onderhouds-, reparatie-, bijwerkings- of verbeteringswerkzaamheden. Echter, zolang de omstandigheden het toelaten, LOGICAT en Grup Eina Digital S.L. de gebruiker voldoende inlichten over de datum waarop de inhoud zal worden stopgezet.

Evenzo, overeenkomstig de artikelen 11 en 16 van Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel (LSSICE), LOGICAT en Grup Eina Digital S.L., verbindt zich ertoe alle inhoud te verwijderen of, in voorkomend geval, te blokkeren die de vigerende wetgeving, de rechten van derden of de openbare zedelijkheid en orde zou kunnen aantasten of daarmee in strijd zou kunnen zijn.

Koppelingen (links)

LOGICAT is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een link naar een website van een derde en staat niet in voor de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, waarheidsgetrouwheid, geldigheid en technische beschikbaarheid van de link.

In het geval dat op andere websites links worden gelegd naar de website van LOGICAT mag niet worden opgevat als LOGICAT de link of de inhoud van de website die de link bevat, heeft goedgekeurd, noch mag op de gelinkte pagina ongepaste, lasterlijke, illegale, obscene of ongeoorloofde inhoud of andere inhoud die in strijd is met de geldende wetgeving, worden opgenomen..

LOGICAT behoudt zich het recht voor contact op te nemen met de eigenaar van de website waarnaar wordt gelinkt, indien hij van mening is dat de voorschriften zijn overtreden, alsmede de nodige gerechtelijke en buitengerechtelijke stappen te ondernemen.

Wijziging van deze voorwaarden en duur

LOGICAT kan te allen tijde de hier bepaalde voorwaarden wijzigen, naar behoren bekendgemaakt zoals zij hier luiden. De onderhavige voorwaarden zijn van kracht vanaf het ogenblik waarop zij worden toegepast, op 08/02/2021, tot gewijzigd door andere gepubliceerde.